Widok kontrastowy Widok domyślny
Kontrast
Czcionka 

Działania

Politechnika Wrocławska z powodzeniem realizuje politykę uczelni „bez barier”, otwartej i przyjaznej młodzieży niepełnosprawnej, podejmującej trudy zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym. W swoim statucie jako jedno z podstawowych zadań wymienia „stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych”. Statut Politechniki Wrocławskiej jest dostępny na stronie http://www.portal.pwr.wroc.pl/statut,241.dhtml.

Działania realizowane przez Samodzielną Sekcję ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością na rzecz niepełnosprawnych studentów i doktorantów, obejmują m.in.:

 • pomoc w sferze organizacyjnej,
 • pomoc w sferze materialnej,
 • pomoc w sferze socjalno-bytowej,
 • pomoc w sferze dydaktycznej,
 • pomoc w sferze emocjonalnej.

 

Pomoc w sferze organizacyjnej dotyczy m.in.:

 • odpowiedniego przystosowania infrastruktury uczelni (likwidacji barier architektonicznych, wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla osób uprawnionych, wyposażenia pracowni komputerowych, sal wykładowych i laboratoriów z myślą o osobach niedowidzących, niedosłyszących i z dysfunkcją ruchową,

 • stworzenia warunków przyspieszających załatwianie spraw administracyjnych:

  • prawo do załatwiania spraw w dziekanatach poza kolejnością,

  • zapisy na zajęcia WF-u na preferencyjnych warunkach – przed rozpoczęciem akcji zapisów dla pozostałych studentów (więcej informacji na: www.akz.pwr.edu.pl)

  • zapisy na kursy języków obcych na preferencyjnych warunkach – przed rozpoczęciem akcji zapisów dla pozostałych studentów (więcej informacji na: www.akz.pwr.edu.pl)

  • umieszczenie na początku list przy zapisach na przedmioty wybieralne na wydziale),

 • wprowadzenia skutecznego systemu przepływu informacji od i do studentów (poczta elektroniczna).

 

Pomoc w sferze materialnej:

Wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej, po spełnieniu określonych warunków, mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia (link do zakładki Stypendia)

Studenci niepełnosprawni, oprócz identycznych jak dla wszystkich studentów uprawnień do otrzymania stypendium socjalnego lub naukowego, mają prawo do ustawowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wysokość tego stypendium jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

 • st. lekki 300zł

 • st. umiarkowany 450zł

 • st. znaczny 600zł

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożony w Biurze Sekcji (bud. C-13, pok. 1.09) wniosek wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać stypendium od początku roku akademickiego, wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 października.

 

Stypendium Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

Od roku 2006 Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej przyznaje stypendia niepełnosprawnym studentom, którzy uzyskują najwyższe średnie ocen z zaliczeń w semestrze zimowym danego roku akademickiego. Środki finansowe na to stypendium pochodzą głównie z aukcji prowadzonych podczas corocznych Karnawałowych Balów Charytatywnych Politechniki Wrocławskiej oraz z wpłat od wielu darczyńców, wspierających ten program stypendialny. W roku 2013  zostaliśmy wyróżnieni w konkursie ogłoszonym przez Fundację Dobra Sieć i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności na najlepsze programy stypendialne „Dobre stypendia 2013” w kategorii „Programy stypendialne uczelni wyższych”. Otrzymany tytuł „Dobre Stypendium 2013” to już drugie wyróżnienie tego unikatowego w kraju programu stypendialnego – po raz pierwszy wyróżniono go w roku 2011. Od 2010 roku nagrodzono blisko 500 studentów.

 

Pomocą w sferze dydaktycznej:

W Politechnice Wrocławskiej nie są prowadzone specjalne zajęcia dydaktyczne z myślą o osobach niepełnosprawnych. Jednak w obowiązującym w uczelni Regulaminie studiów znalazły się zapisy, które wyszły naprzeciw postulatom studentów niepełnosprawnych, umożliwiające studentowi zindywidualizowaną organizację studiów, w tym:

 • zmianę formy uczestnictwa w zajęciach

 • zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej

 • zmianę formy zaliczenia przedmiotu

 • urlop okolicznościowy

 Regulamin studiów na PWr

Laboratorium Tyfloinformatyczne

Od listopada 2014 r.  w nowowybudowanym Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej zostało uruchomione Laboratorium Tyfloinformatyczne. Jest to największe specjalistyczne laboratorium stworzone z myślą o aktywnych edukacyjnie i zawodowo osobach niepełnosprawnych. Do głównych zadań, które realizujemy w Tyflolabie należy:

 1. Badania w zakresie udostępniania treści technicznych osobom niepełnosprawnym, a w szczególności niewidomym, wypracowanie technik pozwalających na sprawną adaptację materiałów do postaci dostępnej.
 2. Prace nad metodami uniwersalnego projektowania i implementacji systemów e-learningowych, systemów webowych pod kątem ich wykorzystania przez osoby niepełnosprawne.
 3. Prace nad wykorzystaniem najnowszych technologii wspomagających osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami m.in: technik – drukarek 3D, technologii haptycznych (wykorzystujących mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów), urządzeń rozpoznających i analizujących obrazy.
 4. Opracowywanie nowych rozwiązań związanych z urządzeniami mobilnymi (np. Android, iOS); przykładowo – tworzenie oprogramowania do pisania w alfabecie brajla na ekranie dotykowym, nawigacja piesza, aplikacje matematyczne.
 5. Prace nad udostępnieniem nowych kierunków technicznych, na których mogliby podjąć studia studenci posiadający dysfunkcję wzroku (dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie obejmują wyłącznie kierunek Informatyka).

Tyflolab wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, z którego mogą korzystać nasi studenci posiadający różnorodne niepełnosprawności: wzrokowe, słuchowe oraz manualne. Istnieje możliwość wypożyczenia urządzeń do celów edukacyjnych. W tej sprawie należy zgłosić się do biura Sekcji Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością (bud. C-13, pok 1.09; tel. 71 320 43 20).

Zapraszamy na stronę Laboratorium Tyfloinformatycznego Politechniki Wrocławskiej: www.tyflolab.pwr.edu.pl

Film promoujący Tyflolab.

 

Pomoc w sferze socjalno–bytowej:

Politechnika Wrocławska posiada sieć domów akademickich, ulokowanych w pobliżu uczelni, w tym także przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W chwili obecnej dostępne są akademiki T-6, T-9, T-15 oraz T-19.
W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zakwaterowania osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem – asystentem osoby niepełnosprawnej. W przypadku złożenia u Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych deklaracji o objęciu opieką osoby niepełnosprawnej, zakwaterowanie w domu akademickim może uzyskać student, który z uwagi na obowiązujący regulamin w normalnym trybie takiego miejsca by nie uzyskał.

Na terenie kamupsu uczelni znajdują się punkty gastronomiczne, dostępne dla studentów poruszających się na wózku (bud. C-13, D-20) oraz stołówka w Strefie Kultury Studenckiej.

Studenci niepełnosprawni dowożeni na uczelnię przez rodziców lub opiekunów mają prawo do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego (Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002 roku w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440). Aby zapoznać się z nowymi zmianami w regulaminie przejazdów i cenach biletów odsyłamy na stronę MPK

Do góry